Ważne dla ucznia

Prawa ucznia

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”

Uczeń ma prawo do:

1) znajomości swoich praw,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i opieki wychowawczej,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

4) informacji na temat wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania,

5) do poznania zasad wystawiania oceny zachowania,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

7) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

8) zmiany profilu kształcenia w trybie określonym przez Radę Pedagogiczną,

9) pomocy w przypadku trudności w nauce, zdarzeń losowych,

10) organizacji indywidualnego toku nauki oraz organizacji indywidualnego nauczania na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

12) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkim formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

13) swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądu i uczuć religijnych o ile nie naruszają one dobra innych osób,

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych na zasadach określonych przez Dyrektora,

16) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej z uwzględnieniem możliwości finansowych szkoły.

W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub w jego imieniu Samorząd Uczniowski może złożyć w terminie do dwóch tygodni od dnia naruszenia prawa pisemną skargę do Dyrektora Szkoły.

 

Zasady

obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” wspierające działania wychowawcze

 • Obowiązkowe noszenie stroju galowego na uroczystościach szkolnych i egzaminach.
 • Przychodzenie na zajęcia lekcyjne w stosownym ubiorze (np. bluzka zasłaniająca brzuch).
 • Okazywanie szacunku osobie dorosłej, wchodzącej do klasy, poprzez przyjęcie postawy stojącej.
 • Obowiązkowe zostawianie kurtek (płaszczy) w szatni.
 • Zakaz noszenia nakrycia głowy wewnątrz budynku szkolnego.
 • Zakaz spożywania posiłków i żucia gumy podczas lekcji.
 • Zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji.
 • Obowiązek uczestniczenia w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

 

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania 

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych
(decyzje Rady Rodziców):

 • Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie do wychowawcy, nauczycieli języków obcych i wychowania fizycznego w ciągu 5 dni po chorobie.
 • O konieczności zwolnienia ucznia z kilku godzin lekcyjnych rodzic informuje wychowawcę dzień wcześniej – w przypadku braku takiej informacji godziny nieobecne będą traktowane jako nieusprawiedliwione .
 • Nieobecności uczniów pełnoletnich usprawiedliwiają rodzice.

 

Zadania pracowników szkoły

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”

1. Podejmowanie działań wychowawczych w każdej sytuacji szkolnej (lekcja, przerwa, wycieczka itp.).

2. Podejmowanie dyskusji w sprawach interesujących uczniów (etycznych, kulturalnych, itp.).

3. Poszanowanie godności osobistej uczniów i wyrabianie w nich takiej samej postawy wobec innych.

4. Stwarzanie atmosfery, w której niepowodzenie nie oznacza przegranej.

5. Informowanie wychowawcy o zauważonych problemach.

 

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”

1. Uczeń wchodzi na salę gimnastyczna tylko z nauczycielem.

2. Przed lekcją wf uczeń bierze klucz od szatni od nauczyciela i od tego momentu odpowiada za porządek w szatni. Wszelkie usterki zgłasza przed lekcją nauczycielowi.

3. Za wszystkie drogocenne przedmioty pozostawione w szatni nie odpowiada nauczyciel. Uczeń ma możliwość pozostawienia tych przedmiotów w pokoju nauczycieli wf.

4. Uczeń zamykający szatnię ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie okna są zamknięte, a klucz od szatni oddać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

5. Na sale wchodzimy tylko w obuwiu zmiennym.

6. Nie wolno wchodzić na salę z jedzeniem, piciem oraz włączonym telefonem komórkowym.

7. Uczniowie, którzy nie mają lekcji wf nie maja prawa przebywać na sali gimnastycznej.

8. Sprzęt z magazynu pobiera tylko nauczyciel lub wyznaczony uczeń na wyraźne polecenie nauczyciela.

9. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie przebywania na sali.

 

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych 

 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia